ประวัติวิทยากร


ปัจจุบัน
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท พาวเวอร์พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • อาจารย์ มหาวิทยาลัยสยาม
 • นักพัฒนาโปรแกรม Quick Tool Modeling
  การทำงาน
 • 2543-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาอาวุโสระบบควบคุมคุณภาพ บริษัท เจอาร์ ซินเนอร์จี้ จำกัด
 • 2546-ปัจจุบัน : Supporting Team for Kaizen Institute Kaizen Institute
 • 2542-2556 : อาจารย์พิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม
 • 2542-2543 : ที่ปรึกษาอาวุโสระบบควบคุมคุณภาพ บริษัท จีอีเอ็ม ควอลิตี้ จำกัด
 • 2538-2541 : วิศวกรออกแบบและควบคุมงานระบบสาธารณูปโภคโครงการพัฒนาที่ดิน บริษัท Seum Intergroup จำกัด
 • 2536-2538 : วิศวกรควบคุมงานติดตั้งระบบเครื่องกล บริษัท ยูนิเวสท์ จำกัด
 • 2534-2536 : วิศวกรควบคุมงานติดตั้งระบบเครื่องกล และสุขาภิบาลของอาคารสูง บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด
 • 2533-2534 : อาจารย์พิเศษภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2532-2534 : วิศวกรออกแบบระบบท่อ และระบบระบายน้ำของโรงกลั่นน้ำมันและโรงงาน ปิโตรเคมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัท CTCI (Thailand) จำกัด
 • 2530-2532 : นักวิจัยและอบรมพลังงาน ศูนย์วิจัยและอบรมพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปัจจุบันเป็นสถาบัน)
 • 2557-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
  การศึกษา
 • 2524-2527 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2528-2530 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2530 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ผลงาน
 • 2549 พัฒนาต้นแบบและจัดสัมนาระบบ GISสำหรับฐานข้อมูลชั้นดิน ในนามมหาวิทยาลัยสยามและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 • 2542 รางวัลชมเชยสิ่งประดิษฐ์แห่งชาติ 2542 (ร่วมวิจัย) (ร่วมพัฒนาระบบ Clustering Computer)
 • 2540 รางวัล Autodesk Outstanding Developer Asia/Pacific FY1997 (ร่วมพัฒนาโปรแกรม BOF 2000)
 • 2539 โปรแกรม Geographical Information Analyzer (GIA) (ร่วมพัฒนาโปรแกรม GIA กับสถาบันวิจัยม.เกษตรฯ)
 • 2535-ปัจจุบัน โปรแกรม AutoCAD Thai version R10-ปัจจุบัน ร่วมพัฒนาโปรแกรม AutoCAD Thai version
  การดูงานและการฝึกอบรม
 • Microsoft Clustering / 2548 / Bangkok
 • Oracle Partner / 2548 / Bangkok
 • CNC/G-code programming / 2547 / Bangkok
 • KAIZEN Institute Africa, Asia-Pacific / 2546 / Bangkok
 • Autodesk Product Stream / 2548 / Bangkok
 • Autodesk Vault /2547-2549 / Bangkok
 • Autodesk Inventor /2545-2549 / Bangkok
 • ISO 9000 Lead Assessor /2542 / Bangkok
 • Autodesk Developer /2542 / Hong Kong
 • 3D Studio MAX /2541/ Singapore
 • Autodesk Developer / 2541 / Singapore
 • Mechanical Desktop / 2540 / Singapore
 • Autodesk University / 2539 / USA
 • Autodesk Developer / 2538 / Singapore
 • Softdesk Civil / Survey / 2537 / Malaysia
 • Underground Piping Design / 2532 / Taiwan
 • Energy Audit / 2530 / Bangkok

  ประสบการณ์ที่ปรึกษา

 • 2549-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาการจัดองค์กร และพัฒนาระบบการติดตามโครงการสำหรับศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ
 • 2549-ปัจจุบัน ร่วมจัดทำร่างแนวทางการจัดตั้งสถาบันเครื่องเรือนไทยแก่ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องเรือน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • 2549-2550 ออกแบบและพัฒนาระบบ CAD และฐานข้อมูลระบบการผลิต IC Package แก่บริษัท NS Co.,Ltd
 • 2548-ปัจจุบัน ออกแบบและพัฒนาระบบ CAD รวมทั้งฐานข้อมูลระบบการผลิตเครื่องเรือนโดยผ่านเครือข่าย Internet แก่ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องเรือน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • 2549-2550 ออกแบบและพัฒนาข้อมูลระบบระบายน้ำของ ก.ท.ม. โดยผ่านเครือข่าย Internet
 • 2543-2549 พัฒนาระบบออกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ยางรถยนต์ บ. Michelin
 • 2543-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา และวิทยากรอบรมการใช้โปรแกรมออกแบบ CAD ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องเรือน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • 2543-2545 เป็นที่ปรึกษาอาวุโส และวิทยากรดำเนินการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ การดำเนินงานระบบคุณภาพ ISO 9000 ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานและทำการตรวจประเมินเบื้องต้น ในโครงการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 32 โรงงาน
 • 2546-2547 ที่ปรึกษาระบบคุณภาพ ISO 9000 ในธุรกิจ Software /กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 4 บริษัท
 • 2546 วิทยากรร่วมอบรมระบบ Kaizen แก่เครือ SiamCement
 • 2538-2542 ผู้ตรวจสอบระบบคุณภาพ ISO 9000 / Seum Intergroup Co., Ltd. (พัฒนาที่ดินและก่อสร้าง)
 • 2538-2542 ที่ปรึกษา และวิทยากรอบรมการใช้ Softdesk AutoCAD ก่อสร้างถนน,ก่อสร้างทางด่วนแก่ รพช., กรมทางหลวง, บจก.มูเชล
 • 2542-2547 วิทยากรอบรมการใช้โปรแกรม AutoCAD ออกแบบก่อสร้างโรงงานและชิ้นส่วนยานยนต์ เครือ Siam Cement
 • 2534 อาจารย์พิเศษ ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ CAD ออกแบบระบบปรับอากาศ ภาควิชาเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  สมาชิก

 • American Society for Engineering Education (ASEE) / 2548-ปัจจุบัน
 • Oracle Partner Network / 2548-ปัจจุบัน
 • Autodesk Registered Developer, Autodesk Developer Network / 2539-ปัจจุบัน
 • MR. PRAYOOTH BHUNDULARP
  นายประยุทธ์ พันธุลาภ