ประวัติวิทยากร


ปัจจุบัน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาวเวอร์พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • นักพัฒนาโปรแกรม Power Civil สำหรับงานโยธา และ โปรแกรม PEstimate สำหรับงานถอดแบบและประมาณราคา
 • นักพัฒนาเครื่องพิมพ์ 3D ระบบ FDM ยี่ห้อ EZY PRINT รุ่น EZ-322
 • วิทยากรสอน โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการเขียนแบบและออกแบบสัญสร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  การทำงาน
  1991-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการบริษัท พาวเวอร์พาร์ทเนอร์
  1990-1991 : ผู้จัดการระบบโปรแกรมสำเร็จรูป บริษัท SCT-Computer (เครือซีเมนต์ไทย)
  การศึกษา
 • Master of Industrial Engineering and management (1990)
 • AIT (Asian Insitute of Technology, Japaness scholarship)
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2527
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนโยธินบูรณะ
  ผลงาน
 • เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป MasterThai Text และ Basic Object Foundation (BOF)
 • รางวัล Outstanding Developer 1997 จากบริษัท Autodesk inc., ในหัวข้อ Object Oriented Programming Software. บน AutoCAD R12 - ปัจจุบัน
 • รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์แห่งชาติจาก นายชวน หลักภัย (อดีตนายกรัฐมนตรี) ในหัวข้อการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ สมรรถนะสูงโดยใช้ระบบ Computer Clustering พ.ศ. 2539
 • พัฒนาเครื่องพิมพ์ 3D ระบบ FDM ยี่ห้อ EZY PRINT 3D รุ่น EZ-322
  การเป็นวิทยากรสอน
 • C/C++ training class มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(วิศวกรรมศาสตร์) และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(วิทยาศาสตร์) พ.ศ. 2540
 • Visual basic and Autocad Application (การฬัฒนาโปรแกรม VB บน Autocad) บริษัท สยามมิชลินพ.ศ.2541
 • Art to Part (การสร้าง ชิ้นงานสามมิติจากการออกแบบด้วย CAD) บริษัทเพสิต และ บริษัท สยามมิชลินพ.ศ.2541, 2546
 • วิทยากรพิเศษเรื่องประสพการณ์กรรมวิธีการส่งออกซอฟ์ทแวร์ กรมส่งเสริมการส่งออก ในหัวข้ออุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ พ.ศ. 2541
 • ร่วมแสดงสินค้า ในงาน Comdex ใน Booth Thai Software
 • วิทยากรสอน การใช้งานโปรแกรม Power Civil:DTM สำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ กับหน่วยงานอีสานซอฟต์แวร์ปาร์ค พ.ศ.2550-2553
 • วิทยากรสอน โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการเขียนแบบและออกแบบสัญสร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน
 • MR. THANAPHAN INTHARAGASORN
  นายธนะพันธุ์ อินทรเกสร