ประวัติวิทยากร


ปัจจุบัน
เป็นวิศวกรที่ปรึกษาอิสระ ในเรื่องระบบออโตเมชั่น, ระบบ SCADA และการแก้ไข / ปรับปรุง/ดัดแปลง / เพิ่มเติมระบบเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ให้โรงงานต่างๆ ผ่านทางบริษัทต่างๆ ในกลุ่มเพื่อนวิศวกรใน เครือข่าย อาทิเช่น บริษัท พาวเวอร์พาร์ทเนอร์ จำกัด, บริษัท ซีพีที (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นต้น
การทำงาน
 • ประสบการณ์ทำงานในบริษัทต่างประเทศ และบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง ในวงการวิศวกรรม และ อุตสาหกรรม อิเลคทรอนิคส์ ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม, งานไอที, งานระบบฐานข้อมูล และระบบออโตเมชั่น อาทิเช่นSchulmberger Field Engineer - North Sea
 • Micropolis Corporation รังสิต Read-Rite(Thailand) บางปะอิน
 • อดีตอาจารย์พิเศษวิชา Microprocessor ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ประสบการณ์ทำงานและผลงานร่วมกับ บริษัท ซีพีที (ไทยแลนด์) จำกัด ในการสร้าง/ดัดแปลง/ปรับปรุง ระบบ SCADA และงานระบบควบคุมอัตโมมัติ ให้กับโรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆ มาตั้งแต่ปี คศ.2000
  การศึกษา
 • วศบ. เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2527
 • มัธยมศึกษา สวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 99
  การดูงานและการฝึกอบรม
 • หลักสูตร Schulmberger Field Engineer -- NorthSea UK.
 • หลักสูตร ISO-9000 : Quality System Standard Implementation
 • หลักสูตร TQM : Total Quality Management for Managers & Directors -- Read-Rite Corporation
 • หลักสูตร LG PLC Automation ที่ประเทศเกาหลี
 • MR. SAROD PAICHAYONRITTHA
  นายสาโรจน์ ไพชยนต์ฤทธา