Autodesk Revit & Robot วิเคราะห์โครงสร้าง

ใช้โปรแกรม : Autodesk Revit, Autodesk Robot


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านวิธีการสำหรับสร้างแบบจำลองอาคาร 3D อย่างรวดเร็ว ด้วยระบบ BIM บนคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านวิธีการสำหรับสร้างแบบก่อสร้าง 2D โดยอัตโนมัติ จากแบบจำลองอาคาร 3D ด้วยระบบ BIM ไปยัง AutoCAD ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว กว่าระบบเดิมหลายเท่า ทั้ง แปลน รูปด้าน รูปตัด แบบขยาย บนคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง และ ครบถ้วนสมบูรณ์
2. เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านวิธีการสำหรับคำนวนการรับแรงของโครงสร้างอย่างรวดเร็ว จากแบบจำลองอาคาร 3D ด้วยระบบ BIM บนคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
3. สถาปนิก วิศวกร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายก่อสร้าง หรือผู้เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง ในส่วนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาภารกิจงานต่างๆ ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ สอดคล้องกับระบบ BIM ซึ่งจะใช้เป็นมาตราฐาน ทั้งในภูมิภาคอาเซียน และ ในระดับมาตราฐานอุตสาหกรรมก่อสร้างระดับโลกต่อไป เพื่อลดระยะเวลาการทำงาน ซึ่งจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดสร้างแบบจำลองอาคาร 3D การออกแบบวิเคราะห์โครงสร้างอาคาร

คุณสมบัติหลักสูตร

ในหลักสูตรนี้ จะเป็นการออกแบบ อาคาร 3 มิติด้วยเทคโนโลยี่ BIM ในการสร้างแบบ 2 มิติ และ นำแบบ นี้ ไปคำนวนโครงสร้าง โดยที่คุณสมบัติของวัตถุเช่น เสา คาน ที่กำหนดเป็น คสล.ก็จะส่งคุณสมบัตินี้ไปด้วย ด้วยการคำนวน Finite Element หาจุด เสริมแรง แล้ว ทำการออกแบบคสล. สำหรับ คาน เสา พื้น จากนั้น ใช้เทคโนโลยี่ของ BIM ในการปรับปรุ่ง แบบที่ออกแบบ และสร้างแบบ 2 มิติ สำหรับโครงสร้าง และตารางคำนวณ

เหมาะสำหรับ

1. สถาปนิก วิศวกร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ และควบคุมงาน
2. ฝ่ายก่อสร้าง ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง ในส่วนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการ และผู้สนใจทั่วไป
รายละเอียด/เอกสารเพิ่มเติม
อาจารย์ผู้สอน : คุณสุรพล เลิศดำรงชัย
ระยะเวลาอบรม : 4 วัน
ค่าลงทะเบียน : 16,000 บาท
สิ่งที่ต้องนำมา : คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

เอกสารดาวน์โหลด

หัวข้ออบรมแต่ละวัน

วันที่ รายละเอียด
1 การออบแบบโครงสร้างอาคาร 3 มิติ ด้วย Revit
1. ลงทะเบียน / ติดตั้งโปรแกรม / ภาพรวมของหลักสูตร
2. การสร้าง ส่วนฐานราก
3. การสร้างเสา และ คาน
4. การสร้างพื้นอาคาร
5. การใส่ Dead Load
6. การใส่ Live Load
7. การใส่ Dynamic Load
2 การออกแบบโครงสร้างอาคาร 3 มิติ ด้วย Revit
1. การจำลองการรับแรงแบบต่างๆ
2. การจำลองการรับแรงแบบผันแปร
3. การจำลอง แรงลม แผ่นดินไหว
4. workshop
3 การเสริมแรงให้กับโครงสร้างคอนกรีต RC ด้วย Robot และ TurboStuc
1. การใส่เหล็กเสริมให้กับโครงสร้างแบบต่างๆ
2. การคำนวณการรับแรงหลังจากใส่เหล็กเสริม
3. การปรับแบบตาม "วิศวกรรมสถานแห่่งประเทศไทย(วสท)" ด้วย TurboStruc
4. WorkShop
4 การส่งข้อมูลโครงสร้างจาก Robot กลับไปที่ Revit
1. การ Update โครงสร้างอาคาร 3 มิติ ของ Revit ตาม Robot
2. การผลิตแบบรายละเอียด เสา คาน ที่ได้มีการเสริมแรงแล้ว การจำลองการรับแรงแบบผันแปร
3. การผลิตแบบโครงสร้างอาคารรวมด้วย Revit
4. WorkShop/สรุปตอบคำถาม/รับประกาศนียบัตร ทั้งนี้ผู้อบรมต้องอยู่ครบ 5 วัน