บูรณาการทุกส่วนงานออกแบบก่อสร้างด้วยระบบ BIM
Integrate Project Delivery (IPD) with building information system (BIM)

ใช้โปรแกรม : Autodesk revit


การออกแบบโดยใช้ซอฟท์แวร์ที่เป็นระบบ BIM มีหลายตัว คือ Revit, ArchiCAD ฯลฯ ซึ่งมีข้อดี คือ สามารถสร้างแบบทุกด้านพร้อมกันได้ และ เมื่อมีการแก้ไขที่ด้านใดด้านหนึ่ง จะแก้ไขแบบด้านอื่นไปด้วยพร้อมกัน ทำให้ขจัดช้อผิดพลาดในการออกแบบได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านวิธีการสำหรับสร้างแบบจำลองอาคาร 3D อย่างรวดเร็ว ด้วยระบบ BIM บนคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
 • เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านวิธีการสำหรับสร้างแบบก่อสร้าง 2D โดยอัตโนมัติ จากแบบจำลองอาคาร 3D ด้วยระบบ BIM ไปยัง AutoCAD ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว กว่าระบบเดิมหลายเท่า ทั้ง แปลน รูปด้าน รูปตัด แบบขยาย บนคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง และ ครบถ้วนสมบูรณ์
 • เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านวิธีการสำหรับคำนวนข้อมูลปริมาณวัสดุโดยอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว จากแบบจำลองอาคาร 3D ด้วยระบบ BIM บนคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
 • เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านวิธีการสำหรับสร้าง Timeline เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมทั้งจำลองความคืบหน้าเป็นแบบจำลองอาคาร 3D ด้วยระบบ BIM บนคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
 • สถาปนิก วิศวกร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายก่อสร้าง หรือผู้เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง ในส่วนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาภารกิจงานต่างๆ ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ สอดคล้องกับระบบ BIM ซึ่งจะใช้เป็นมาตราฐาน ทั้งในภูมิภาคอาเซียน และ ในระดับมาตราฐานอุตสาหกรรมก่อสร้างระดับโลกต่อไป
 • เพื่อลดระยะเวลาการทำงาน ซึ่งจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดสร้างแบบจำลองอาคาร 3D การผลิตแบบก่อสร้าง การถอดปริมาณวัสดุ การควบคุมวางแผนดำเนินงานก่อสร้าง

  คุณสมบัติหลักสูตร

  งานออกแบบก่อสร้างที่ผ่านมา จะเกิดความผิดพลาดของ งานแบบ และ งานถอดปริมาณวัสดุ ในระดับที่สูงมาก ทั้งนี้ เนื่องจากแบบแต่ละด้าน เขียนคนละครั้ง ขาดความเชื่อมโยงกัน ความผิดพลาดของแบบส่งผลต่อระยะเวลา และ ต้นทุนในการก่อสร้างเป็นอย่างมาก อุตสาหกรรมก่อสร้างในระดับสากลได้พยายามหาทางแก้ไข จนได้พัฒนามาเป็นระบบ BIM ซึ่งใช้กันในปัจจุบัน และ ได้กลายเป็นมาตราฐานสากล ดังเช่น
 • ในสหรัฐอเมริกา มีการใช้ BIM ถึง 70% ของงานก่อสร้างทั้งหมด
 • ในสิงคโปร์ ได้มีกฎหมายให้การยื่นแบบอนุมัติ ต้องส่งเป็นข้อมูลแบบ BIM
 • ในเวียดนาม โครงการขนาดใหญ่ทั้งหมด มีข้อกำหนดให้ใช้ BIM ทั้งส่วนออกแบบ และ ควบคุมงาน
  ปัจจัยสำคัญที่สุดที่วงการก่อสร้างเปลี่ยนมาใช้ BIM คือ การลด และ การควบคุม ต้นทุนก่อสร้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทราบว่า ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากส่วนใด หรือ ขั้นตอนใด ของการก่อสร้างได้อย่างชัดเจน

  เหมาะสำหรับ

 • สถาปนิก วิศวกร เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ และ ควบคุมงาน
 • ฝ่ายก่อสร้าง ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง ในส่วนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการ และ ฝ่ายจัดทำงบประมาณ
 • รายละเอียด/เอกสารเพิ่มเติม
  อาจารย์ผู้สอน : คุณสุรพล เลิศดำรงชัย
  ระยะเวลาอบรม : 5 วัน
  ค่าลงทะเบียน : 16,000 บาท
  สิ่งที่ต้องนำมา : คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

  เอกสารดาวน์โหลด

  หัวข้ออบรมแต่ละวัน

  วันที่ รายละเอียด
  1
  การใช้ BIM ในการนำเสนอโครงการ
 • ความเป็นมาของเทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM)
 • การตีขอบเขตแนวที่ดิน การกำหนดแนวร่นจากที่ดิน
 • การสร้าง Mass อาคาร
 • การหาพื้นที่ใช้งานของอาคาร
 • การจำลองผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ
 • การออกแบบพื้นที่รอบอาคาร (Site topology & site design)
 • 2
  การใช้ BIM ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม
 • การสร้างส่วนอาคารภายนอก
 • การสร้างส่วนอาคารภายใน
 • การสร้าง ประตู หน้าต่าง
 • การสร้าง บันได ทางลาด ราวกันตก
 • การสร้างแบบจากโมเดล BIM สามมิติ และ ส่งแบบไปยัง AutoCAD ทั้ง แปลน รูปด้าน รูปตัด แบบขยาย
 • การคำนวนปริมาณวัสดุจากโมเดล BIM สามมิติ และ ส่งตารางไปยัง Excel
 • 3
  การใช้ BIM ในการออกแบบ และ วิเคราะห์ งานโครงสร้าง
 • การใส่โครงสร้างซ้อนกับโมเดลสถาปัตยกรรม
 • การใส่เหล็กเสริมแบบสามมิติ
 • การใส่แรงกระทำต่ออาคารในรูปแบบต่างๆ
 • การวิเคราะห์ความแข็งแรงของอาคารแบบสามมิติ
 • การนำผลวิเคราะห์มาเพิ่มหรือลดโครงสร้างให้เหมาะสม
 • การคำนวนปริมาณโครงสร้างที่ใช้ในการสร้างอาคาร
 • 4
  การใช้ BIM ในการออกแบบ และ วิเคราะห์ งานระบบอาคาร
 • การออกแบบงานระบบปรับอากาศ
 • การออกแบบงานระบบเครื่องกลควบคุมอาคาร
 • การออกแบบระบบงานสุขาภิบาลในอาคาร
 • การออกแบบระบบแสงสว่างในอาคาร
 • การออกแบบระบบงานไฟฟ้าในอาคาร
 • การคำนวนปริมาณวัสดุอุปกรณ์งานระบบอาคาร
 • 5
  การบริหารควบคุมงานก่อสร้างด้วย BIM
 • การสร้างตารางเวลางานก่อสร้าง
 • การเชื่อมข้อมูลตารางเวลากับโมเดลอาคารสามมิติ
 • การจำลองภาพสามมิติการขึ้นงานอาคารตามตารางเวลาที่กำหนด
 • การแก้ไขปรับปรุงตารางงาน และลำดับการจำลองความคิบหน้าอาคารไปพร้อมกัน
 • การตรวจหาจุดที่อาจมีการซ้อนทับกันของชิ้นส่วนอาคาร (Clash Detection)
 • การเก็บแบบไว้ที่เดียวบน Cloud และ ตรวจแบบผ่านอุปกรณ์โมบายต่างๆ