หลักสูตรยอดนิยม


การออกแบบอาคาร และวิเคราะห์โครงสร้างด้วย Revit

รายละเอียด / ลงทะเบียน

ออกแบบระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สร้างแบบจำลอง 3D เสมือนจริง

รายละเอียด / ลงทะเบียน

AutoCAD Electrical และ P&ID (มาตรฐาน IEC และ ISA)

รายละเอียด / ลงทะเบียน

บูรณาการทุกส่วนงานออกแบบก่อสร้าง (IPD) ด้วยระบบ (BIM)

รายละเอียด / ลงทะเบียน

BricsCAD BIM

brochure
ตารางอบรม

หลักสูตร : การออกแบบอาคารวิเคราะห์โครงสร้างด้วย Revit (3 วัน)

หลักสูตร : ออกแบบระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมสร้างแบบจำลอง 3D ด้วยโปรแกรม DIALux (3 วัน)

หลักสูตร : AutoCAD Electrical และ P&ID (มาตรฐาน IEC และ ISA) (4 วัน)

หลักสูตร : บูรณาการทุกส่วนงานออกแบบก่อสร้าง (IPD) ด้วยระบบ (BIM) (4 วัน)

จำหน่ายซอฟต์แวร์ พร้อมอบรม


โปรแกรมถอดแบบและประมาณราคาไทยและสากล : PEstimate

website

โปรแกรมประมาณราคาที่รองรับมาตรฐานการประมาณราคาตามหลักเกณฑ์ราชการไทย และ MasterFormat (US) สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ตรงตามการใช้งานของหน่วยงานเอกชน เมนุภาษไทยใช้งานง่าย

สามารถแบ่งการทำงานและความรับผิดชอบเฉพาะเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน และรวบรวมราคาเป็นโครงการเดียวกัน สาร้างมาตรฐานการถอดแบบและคำนวณงานต่างๆ ภายในหน่วยงานโดยใช้ระบบ Enterprise Network เพื่อลดระยะเวลาในการทำงาน ลดความผิดพลาดและเห็นราคาสรุปที่แม่นยำ

Download Trial

โปรแกรมเขียนแบบโยธา สำรวจ แบ่งแปลง และงานดินต่างๆ: Power Civil DTM

website

โปรแกรมสำเร็จรูปในการสำรวจ แบ่งแปลง งานดินต่างๆ เหมาะสำหรับงานที่ทำแผนที่ ทั้งจากแผนที่ดาวเทียม และกล้องสำรวจทั้งแบบธรรมดา และ Total Station งานระดับ ใช้ระบบมาตรฐาน DTM Model

สำรวจแผนที่ระยะไกลโดยใช้โปรแกรม Google earth, GPS สำหรับออกแบบโยธาและแผนที่ภาษี รวมถึงการคำนวณระยะทางปริมาณงานดิน อย่างรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้ แสดงแผนที่ภาพดาวเทียมเพื่อหาระยะ ขอบเขต และค่าระดับในระบบพิกัด WGS84 รวมถึงออกแบบคำนวณปริมาณงาน ถนน หรือขุดลอก คลอง บึง ต่างๆ

VIDEO

Brics CAD

website

โปรแกรมออกแบบเขียนแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการสำหรับองค์กรของคุณอย่างแท้จริง การทำงานของโปรแกรมเหมือนกับรูปแบบการใช้งานของโปรแกรมเขียนแบบแคดทั่วไป โดยอิงจากมาตรฐานของ .dwg ที่สามารถเปิดใช้งานได้ปกติ

CAD ลิขสิทธิ์แท้ ที่เอื้อมถึง ด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่า และราคาที่ถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัด การทำงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่ต้องแปลงเอกสารแปลงไฟล์ให้เข้ากับโปรแกรม เพราะรองรับหมดและการทำงานเหมือนกับแคดที่ท่านคุ้นเคย

Download 30 Day Trial

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ และออกแบบสัญจร

สำหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไป รายละเอียด


โครงการอบรมซึ่งดำเนินการโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ซึ่งได้ดำเนินการมาขึ้นปีที่ 10 แล้ว จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมมากกว่า 4000 คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากกระทรวงต่างๆ ซึ่งได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงานต้นสังกัด และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนได้เป็นอย่างดี

ในรอบที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 การอบรมนั้นจะเน้นการดำเนินงานให้ตรงตามนโยบายของรัฐบาลปี 2557 ในหัวข้อ 4.1 "จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกันเพื่อสร้างคุณภาพของคนไทย ให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพประกอบอาชีพ และดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ"

 เกี่ยวกับโครงการอบรม

1.ระยะเวลาการอบรม 5 วัน
2.ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (บางหลักสูตร)
3.ใบประกาศนียบัตรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตารางหลักสูตร ประจำปี 65 รอบที่ 1 (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)

วันที่อบรม หลักสูตร จังหวัด สถานที่
4-8 ก.ค. 65
สมัคร / เนื้อหา
การถอดแบบประมาณราคา และจัดทำราคากลางงานก่อสร้างจากไฟล์
แบบ 2D CAD, PDF, ไฟล์ภาพ และภาพถ่ายดาวเทียม Google
ด้วยโปรแกรม PEstimate EDU.
ชลบุรี/พัทยา โรงแรมแซนดาเลย์
พัทยาเหนือ
1-5 ส.ค. 65
สมัคร / เนื้อหา
การถอดแบบประมาณราคา และจัดทำราคากลางงานก่อสร้างจากไฟล์
แบบ 2D CAD, PDF, ไฟล์ภาพ และภาพถ่ายดาวเทียม Google
ด้วยโปรแกรม PEstimate EDU.
ขอนแก่น โรงแรมกรีน
27-1 ก.ค. 65
สมัคร / เนื้อหา
การทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Power Civil,
Google Earth, GPS สำหรับงานออกแบบโยธา
คำนวณปริมาณงานดิน งานโคกหนองนา
กรุงเทพฯ โรงแรมทีเค.พาเลซ
แอนด์ คอนเวนชั่น
18-22 ก.ค. 65
สมัคร / เนื้อหา
การทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Power Civil,
Google Earth, GPS สำหรับงานออกแบบโยธา
คำนวณปริมาณงานดิน งานโคกหนองนา
ชลบุรี/พัทยา โรงแรมแซนดาเลย์
พัทยาเหนือ
4-8 ก.ค. 65
สมัคร / เนื้อหา
เปลี่ยนผ่านการออกแบบสู่ระบบ BIM อย่างรวดเร็ว
(Fast Track To BIM)
ชลบุรี/พัทยา โรงแรมแซนดาเลย์
พัทยาเหนือ
1-5 ส.ค. 65
สมัคร / เนื้อหา
เปลี่ยนผ่านการออกแบบสู่ระบบ BIM อย่างรวดเร็ว
(Fast Track To BIM)
ขอนแก่น โรงแรมกรีน
ประชาสัมพันธ์
บริการปริ้นงาน 3D
รับปริ้น รับพิมพ์ โมเดลต้นแบบ 3 มิติ ระบบ FDM SLA
*-*สอบถามโทรฯ 08-7677-7756 คุณโบ
เพิ่มเติมคลิก

โปรแกรม PEstimate
เพิ่มโอกาสในการประมูลงานและจัดการต้นทุนอย่างเป็นระบบ ด้วยการใช้โปรแกรม PEstimate ในการถอดแบบ และประมาณราคา รองรับไฟล์ในรูปแบบ BIM, CAD, PDF และ Image
*-*สอบถามโทรฯ 08-4118-2004 คุณกุลธรา
เพิ่มเติมคลิก
หมายเหตุ: รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม