หลักสูตรยอดนิยม


การออกแบบอาคาร และวิเคราะห์โครงสร้างด้วย Revit

รายละเอียด / ลงทะเบียน

ออกแบบระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สร้างแบบจำลอง 3D เสมือนจริง

รายละเอียด / ลงทะเบียน

AutoCAD Electrical และ P&ID (มาตรฐาน IEC และ ISA)

รายละเอียด / ลงทะเบียน

บูรณาการทุกส่วนงานออกแบบก่อสร้าง (IPD) ด้วยระบบ (BIM)

รายละเอียด / ลงทะเบียน

Alibre Design

30 Day Trial
ตารางอบรม

หลักสูตร : การออกแบบอาคารวิเคราะห์โครงสร้างด้วย Revit (3 วัน)

หลักสูตร : ออกแบบระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมสร้างแบบจำลอง 3D ด้วยโปรแกรม DIALux (3 วัน)

หลักสูตร : AutoCAD Electrical และ P&ID (มาตรฐาน IEC และ ISA) (4 วัน)

หลักสูตร : บูรณาการทุกส่วนงานออกแบบก่อสร้าง (IPD) ด้วยระบบ (BIM) (4 วัน)

จำหน่ายซอฟต์แวร์ พร้อมอบรม


โปรแกรมถอดแบบและประมาณราคาไทยและสากล : PEstimate

website

โปรแกรมประมาณราคาที่รองรับมาตรฐานการประมาณราคาตามหลักเกณฑ์ราชการไทย และ MasterFormat (US) สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ตรงตามการใช้งานของหน่วยงานเอกชน เมนุภาษไทยใช้งานง่าย

สามารถแบ่งการทำงานและความรับผิดชอบเฉพาะเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน และรวบรวมราคาเป็นโครงการเดียวกัน สาร้างมาตรฐานการถอดแบบและคำนวณงานต่างๆ ภายในหน่วยงานโดยใช้ระบบ Enterprise Network เพื่อลดระยะเวลาในการทำงาน ลดความผิดพลาดและเห็นราคาสรุปที่แม่นยำ

Download Trial

โปรแกรมเขียนแบบโยธา สำรวจ แบ่งแปลง และงานดินต่างๆ: Power Civil DTM

website

โปรแกรมสำเร็จรูปในการสำรวจ แบ่งแปลง งานดินต่างๆ เหมาะสำหรับงานที่ทำแผนที่ ทั้งจากแผนที่ดาวเทียม และกล้องสำรวจทั้งแบบธรรมดา และ Total Station งานระดับ ใช้ระบบมาตรฐาน DTM Model

สำรวจแผนที่ระยะไกลโดยใช้โปรแกรม Google earth, GPS สำหรับออกแบบโยธาและแผนที่ภาษี รวมถึงการคำนวณระยะทางปริมาณงานดิน อย่างรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้ แสดงแผนที่ภาพดาวเทียมเพื่อหาระยะ ขอบเขต และค่าระดับในระบบพิกัด WGS84 รวมถึงออกแบบคำนวณปริมาณงาน ถนน หรือขุดลอก คลอง บึง ต่างๆ

VIDEO

Alibre Design

website

เป็น CAD Software ที่พัฒนาจากจุดเด่นของซอฟต์แวร์ CAD ชั้นนำด้วยการใช้ Engine รุ่นใหม่ในการพัฒนา ซึ่งช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น และใช้กำลังของเครื่องคอมพิวเตอร์น้อยลง จึงเป็ทางเลือกของการซึ้อโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฏหมาย

โปรแกรมเขียนแบบ 3D CAD CAM ระดับมืออาชีพ สำหรับบุคคลทั่วไปและธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ใช้งานง่ายเที่ยบเท่า Solidworks ที่สุด

Download 30 Day Trial

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ และออกแบบสัญจร

สำหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไป รายละเอียด


โครงการอบรมซึ่งดำเนินการโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ซึ่งได้ดำเนินการมาขึ้นปีที่ 7 แล้ว จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมมากกว่า 3300 คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากกระทรวงต่างๆ ซึ่งได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงานต้นสังกัด และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนได้เป็นอย่างดี

ในรอบที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 การอบรมนั้นจะเน้นการดำเนินงานให้ตรงตามนโยบายของรัฐบาลปี 2557 ในหัวข้อ 4.1 "จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกันเพื่อสร้างคุณภาพของคนไทย ให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพประกอบอาชีพ และดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ"

 เกี่ยวกับโครงการอบรม

1.ระยะเวลาการอบรม 5 วัน
2.ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (บางหลักสูตร)
3.ใบประกาศนียบัตรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตารางหลักสูตร ประจำปี 62 รอบที่ 3 (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)

วันที่อบรม หลักสูตร จังหวัด สถานที่
24-28 ก.พ. 63
สมัคร / เนื้อหา
การถอดปริมาณงานจากแบบ CAD, PDF เพื่อประมาณราคา
และเข้าระบบราคากลาง
สมุทรสาคร โรงแรมแกรน อินเตอร์
30-3 เม.ย. 63
สมัคร / เนื้อหา
การถอดปริมาณงานจากแบบ CAD,PDF เพื่อประมาณราคา
และเข้าระบบราคากลาง
ชลบุรี/พัทยา โรงแรมแซนดาเลย์
พัทยาเหนือ
18-22 พ.ค. 63
สมัคร / เนื้อหา
การถอดปริมาณงานจากแบบ CAD,PDF เพื่อประมาณราคา
และเข้าระบบราคากลาง
ขอนแก่น โรงแรมกรีน
16-20 มี.ค. 63
สมัคร / เนื้อหา
การทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Power Civil,
Google Earth, GPS สำหรับงานออกแบบโยธา,
คำนวณปริมาณงานดิน
ชลบุรี/พัทยา โรงแรมแซนดาเลย์
พัทยาเหนือ
30-3 เม.ย. 63
สมัคร / เนื้อหา
SketchUp และ Google Earth สำหรับการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว
ชลบุรี/พัทยา โรงแรมแซนดาเลย์
พัทยาเหนือ
18-22 พ.ค. 63
สมัคร / เนื้อหา
SketchUp และ Google Earth สำหรับการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว
ขอนแก่น โรงแรมกรีน
16-20 มี.ค. 63
สมัคร / เนื้อหา
การใช้ REVIT/ROBOT ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้าง
อาคารสาธารณะต่างๆ ของทางราชการ
ชลบุรี/พัทยา โรงแรมแซนดาเลย์
พัทยาเหนือ
25-29 พ.ค. 63
สมัคร / เนื้อหา
การใช้ REVIT/ROBOT ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้าง
อาคารสาธารณะต่างๆ ของทางราชการ
กรุงเทพฯ โรงแรม ทีเค พาเลซ
&คอนเวนชั่น
ประชาสัมพันธ์
บริการปริ้นงาน 3D
รับปริ้น รับพิมพ์ โมเดลต้นแบบ 3 มิติ ระบบ FDM SLA
*-*สอบถามโทรฯ 08-7677-7756 คุณโบ
เพิ่มเติมคลิก

โปรแกรม PEstimate
เพิ่มโอกาสในการประมูลงานและจัดการต้นทุนอย่างเป็นระบบ ด้วยการใช้โปรแกรม PEstimate ในการถอดแบบ และประมาณราคา รองรับไฟล์ในรูปแบบ BIM, CAD, PDF และ Image
*-*สอบถามโทรฯ 08-4118-2004 คุณกุลธรา
เพิ่มเติมคลิก
หมายเหตุ: รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม